PHP, MySql

Magento, WordPress, Laravel, Codelgniter, MVC,